Politica de Privadesa

La present Política de Privadesa és aplicable al tractament de dades personals per part de Surgical & Activities Solutions slp. Amb CIF B64974348 (d’ara endavant la “Empresa”) dins dels seus webs, app i qualsevol altre mitjà electrònic o plataforma digital en les quals l’empresa tracti dades personals.

1.- Responsable del tractament de les dades:

Surgical & Activities Solutions slp. Amb CIF B64974348 i adreça en c/ Frederic Casas 1 08970 Sant Joan Despí i correu electrònic info@drsergisastre.com és el responsable del tractament de les dades facilitades, informem que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals.

2.- Legitimació del tractament de les dades:

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut de l’usuari. Els usuaris mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició per part del prestador. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

Totes les dades sol·licitades a través del servei web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació del servei, en cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i el servei que el prestador li faciliti, siguin ajustats completament a les seves necessitats.

La base jurídica per al tractament de les dades en el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell;

.- Obtenció de les dades a través dels formularis de contacte de la web; Art 6.1 a) l’interessat

va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins

específics;

3.- Conservació de les dades:

Es conservessin mentre existeixi un interès mutu de mantenir la fi del tractament. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la total destrucció d’aquests. Les dades personals proporcionades per l’interessat es mantindran fins i tot sol·licitada la seva supressió per part d’aquest, limitant el seu tractament, únicament per al compliment d’obligacions legals i/o l’exercici o la defensa de reclamacions.

5.- Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades:

A l’usuari li assisteixen els drets de:

.- Dret d’Accés, articulo 15 del RGPD.

.- Dret de Rectificació, articulo 16 RGPD

.- Dret de Supressió (Dret a l’Oblit), articulo 17 RGPD.

.- Dret a la Limitació del Tractament, articulo 18 RGPD.

.- Dret a la Portabilitat de les dades, articulo 20 RGPD

.- Dret d’Oposició, articulo 21 RGPD.

Aquests drets són:

.- Saber si tractem les teves dades o no.

.- Accedir a les dades personals teves que disposem.

.- A rectificar les teves dades que no siguin correctes.

.- Sol·licitar la supressió de les teves dades o retirar-nos el consentiment atorgat.

.- A sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas només es conservessin d’acord

amb la normativa vigent.

.- Portabilitat de les teves dades, et seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú. També

podem enviar-los al nou responsable que ens indiquis. Només és vàlid en determinats suposats.

Igualment li assisteix el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, www.aepd.es , si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Per a exercir el seu dret l’usuari ha d’enviar fotocòpia del DNI o passaport a:

Surgical & Activities Solutions slp. Amb CIF B64974348 i adreça en c/ Frederic Casas 1 08970 Sant Joan Despí info@drsergisastre.com

6.- Al fet que destinataris es comuniquessin les seves dades:

L’Empresa informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal o si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del Tractament.

Les dades que se subministrin als nostres proveïdors de serveis (Gestoria, etc.) es realitzen sota la signatura del contracte d’Encarregat del Tractament exigit per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

Si es realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris.

7.- Menors d’Edat:

Si ets una persona usuària menor d’edat està prohibit l’accés a aquesta pàgina web queda totalment prohibit la inclusió de les teves dades personals en la nostra web. Surgical & Activities Solutions slp. Amb CIF B64974348 (drsergisastre.com) s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

8.- Mesures de Seguretat:

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de dades personals i els principis descrits en l’article 5 del RGPD.

Es garanteix que s’han implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

9.- Transferències Internacionals de Dades:

Les dades que recopilem s’emmagatzemen dins de l’Espai Econòmic Europeu. En el cas que es puguin transferir i tractar en un país fora de l’Espai Econòmic Europeu es garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.